หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ดอกรัก กุลบุตร
2.เด็กหญิง พรสวรรค์ พนม
3.เด็กหญิง ทิพย์สุดา แพงศรี
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองมะยาง
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ สุวรรณ์
3.เด็กชาย สุริญา บุญปัญญา
4.เด็กชาย ธีระพัฒน์ ปานกลาง
5.เด็กชาย เพชรโชติ จอมภู
6.เด็กชาย นราชัย สร้อยลอด
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชาคริต สารภาพ
2.เด็กชาย วรายุส ทะคำวงษ์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธิติพันธุ์ วงเลิง
2.เด็กชาย ฐิติเวช วงศ์ใหญ่
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญปัญญา
4.เด็กชาย ณัฐวัตร กะหลวง
5.เด็กชาย วันเฉลิม ขันปุ
6.เด็กชาย ทศพล ศรีวงศ์
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เปรมินทร์ ศรีบุรี
2.เด็กหญิง บัวหลัน จันทร์ถอด
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง ณันธิดา โนทานัน
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เปรมินทร์ ศรีบุรี
2.เด็กหญิง วิลาวรรณ อ่อนคำบัง
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธีรศิลป์ สรรพศรี
2.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พรวรรณ พันวิไล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมวงษา
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมวงษา
2.เด็กหญิง บัวหลัน จันถอด
3.เด็กหญิง พรวรรณ พันวิไล
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ณีรนุช นางาม
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง จิรพัชร ใจประเสริฐ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ชนาภา โคตรชัย
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อภิพัฒน์ บุญสร้อย
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ศรีบุรี
2.เด็กหญิง นลินนิภา ขันตรี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อิทธิพล ขันตรี
2.เด็กชาย ทัศนา ขันตรี
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วิศวะ สุวรรณ์
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วิศวะ สุวรรณ์
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง อุมากร กันทะวงษ์
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ธัญพิชชา บุญทา
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง มัทนพร ศรีบุรี
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง จุทาทิพย์ บุญสาลี
3.เด็กหญิง ณัฐวรา จันทร์สำโรง
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ สายเนตร
3.เด็กหญิง ลลิตา ชินวงศ์
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุวรา นางาม
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.