หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐิดา ทาเพียรทุ
2.เด็กหญิง ลิลลิณี ศรีแก้ว
3.เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวคำ
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ โสสีสุข
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขันทวี
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พันธวิศ พุทรา
2.เด็กหญิง อธิชา พิมไชย
3.เด็กหญิง สิรภัทร ปัดถา
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐพล แท้ลำ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง เกวราภรณ์ อุดมพันธ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร เซ็งประโคน
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อนุสรณ์ บุญปัญญา
2.เด็กชาย สรุนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
3.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุญร่วม
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุญร่วม
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุญร่วม
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ศรีนวล
2.เด็กหญิง เจนจิราภรณ์ อุดมพันธ์
3.เด็กหญิง วชิรญาณ์ กะนุสิน
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย สมภพ โสรส
2.เด็กชาย ราชภูมิ แสงอ่อน
3.เด็กชาย ปรมินทร์ ทีทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.