หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง นันทชพร สมจิตต์
2.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงคำดี
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ขันพันธ์
2.เด็กชาย สราวุธ นามพันธ์
3.เด็กชาย พัทธดนย์ ในทอง
4.เด็กชาย เจตพล พันขาว
5.เด็กชาย ชัยวัฒน์ หงษาล้วน
6.เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองเชื้อ
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ นาปู
2.เด็กหญิง วัลวิภา ศรีบุญเรือง
3.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กฤษณพงศ์ วิชูมา
2.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว
2.เด็กชาย เทอดเกียรติ สิมาลา
3.เด็กชาย วิตศรุต สิทธินาม
4.เด็กชาย อนันตภิชัย คำใบ
5.เด็กชาย ธรรณชิษฐ์ กำไรธรรม
6.เด็กชาย อานนท์ วันศุกร์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์สุวรรณ
2.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
3.เด็กหญิง ทิพย์สุดา พรมจาด
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สราวุฒิ ทองเชื้้อ
2.เด็กหญิง ศศิวมล จันทร
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษ์ บุดดีภักตร์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธนกฤต สอนไชยญาติ
2.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ กินร
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ณัฐพร เรืองจรัส
2.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรชัย
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชัชวาล สามารถ
2.เด็กชาย อัษฎาภรณ์ พงษ์ขันธ์
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อัษฎาภรณ์ พงษ์ขัน
2.เด็กหญิง พัชราถรณ์ อินทมาศ
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย หัตถกิจ ฝีปากดี
2.เด็กชาย วสุทร โชบุนทด
3.เด็กหญิง มลฤดี ขันตีวงศ์
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อติวิชญ์ สุริพล
2.เด็กชาย วิชิตชัย ขันติวงศ์
3.เด็กหญิง อรฤดี พิราพิมพ์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วุฒิชัย เดชะ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง อนัญพร พรมมาสุข
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พลวัฒน์ ดวงเสนาะ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ อินทรธรรม
2.เด็กหญิง ฐิติญากร ดิลกลาภ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ทรายแก้ว นามรักษ์
2.เด็กหญิง รักฤทัย เวชสาร
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ภูษณิศา ทวนเงิน
2.เด็กหญิง ภูริชญา แถมวงศ์
3.เด็กหญิง ภาวิณี แก้วภักดี
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ สายจันทึก
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วิตศรุต สิทธินาม
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เบญญาภา ขันติวงษ์
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม
2.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว
3.เด็กชาย เทอดเกียรติ สีมาลา
4.เด็กชาย ไชยวัฒน์ เมาลีชาติ
5.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
6.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
7.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
8.เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์สุวรรณ
9.เด็กหญิง วัชรีวรรณ จันทร
10.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นวชร คำศรี
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง พิมพิกานต์ ป้องภัย
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ ศิลาเพชร
3.เด็กหญิง ชนม์นิภา แก้วกัญหา
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง วรมล ไชยนาม
2.เด็กหญิง ถัทรวรินทร์ พงษ์เดช
3.เด็กหญิง ชนม์นิภา แก้วกัญหา
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์สุวรรณ
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พลวัฒน์ ดวงเสนาะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.