หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านขนุน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
2.เด็กหญิง ปุณณิศา บุญมา
3.เด็กหญิง รุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิรุฬ
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ ลึกลาภ
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.เด็กชาย เจษฎา สาบาล
2.เด็กชาย ชนกนันท์ อุรัญ
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ ขันธงัด
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชนะวงษ์
2.เด็กหญิง วาสนา อาจดวงดี
3.เด็กหญิง เปรมสุดา คล่องแคล่ว
4.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
5.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
6.เด็กหญิง นันฑิตา บุญขาว
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง รัชนี กมลพรรณ์
2.เด็กหญิง สายสุดา สว่างใจ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองพูน
4.เด็กหญิง ขนิษฐา บุญเล็ก
5.เด็กหญิง พรชิตา ติงชาติ
6.เด็กหญิง พรปรีดา ภูทอง
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ขวัญธนาพร แก้วภักดี
2.เด็กหญิง นันทรัตน์ รสชาติ
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
2.เด็กหญิง จุฑามาศ เขตคาม
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง รุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์
2.เด็กหญิง จิลลาภัทร จันทร์โท
3.เด็กหญิง พรนภา สาบาล
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วิศวะ คำภิหนู
2.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
2.เด็กหญิง ดาวเรือง ชุ่มเย็น
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ฐิติพร ในทอง
2.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
3.เด็กหญิง อรอนงค์ แก้วมีศรี
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ทินกร คันทา
2.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
3.เด็กหญิง สุมลรัตน์ คำจันทร์
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กชาย เด่นชัย กองแก้ว
2.เด็กหญิง สุนันทา สิมณี
3.เด็กหญิง ศศินันท์ คำศรี
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชนันธร เทศมาส
2.เด็กชาย ประเสริฐ กิรหัส
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ คำจันทร์
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ สุวรรณเวช
2.เด็กชาย ฟ้าใส มีศรี
3.เด็กหญิง สุนันทา นิวาส
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จิติพงษ์ บุญมา
2.เด็กหญิง ภาณุมาส กมลพรรณ์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ชานุวัฒน์ วังกะชา
2.เด็กหญิง ชุติมา เจริญสุข
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
2.เด็กหญิง วรรษพร โสภากุ
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ขจรยศ กองแก้ว
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พรชัย หล้าศรี
2.เด็กชาย ธีรยุทธ์ บุญมา
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กวินท์ คำจันทร์
2.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชาคริส แก้วภักดี
2.เด็กชาย อมรเทพ รัตนะ
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุญศิริ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ กองแก้ว
3.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ คำจันทร์
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย วรวิช คำจันทร์
2.เด็กชาย จิรเวช นิวาส
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อัครเดช พลวาปี
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เผด็จ เงินจันทร์
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ขวัญชัย เจริญสุข
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คล่องแคล่ว
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นันทนัท ครองเชื้อ
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย นพวิทย์ โสภากุ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ปาระตี กลอนกระโทก
2.เด็กหญิง พิยะดา แซ่ตั้ง
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ปรียาดา บุตทะ
2.เด็กหญิง กนิษฐา ทัยอ่อน
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สรวิชญ์ รัตนะ
2.เด็กชาย ธัญวัฒน์ รัตนะ
3.เด็กชาย ธนศักดิ์ ลึกลาภ
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไชยโคตร
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ แช่มชื่น
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รัตนพันธ์
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง มลฤดี วิเศษพงษ์
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ดวงฤดี คำจันทร์
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นาย อภิรักษ์ นิวาส
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว วันนา ยอดทรัพย์
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภูเบศ ลึกลาภ
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐฐา นิวาส
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วิชชุดา นิวาส
46 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ตุ่นคำ
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโคตร
3.เด็กหญิง นริญญา สุขสงวน
47 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ วิบูลย์ชัย
3.เด็กหญิง สุภาวดี สิมณี
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ แช่มชื่น
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง พนิดา ทัยอ่อน
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กาญจนทัศน์ ชนะวงศ์
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.