หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย รัชตภัทร ดวงเพ็ง
2.เด็กชาย พณสนฑ์ พงษ์เกษ
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศรายุทธ คำกระจาย
2.เด็กชาย ธนากร จุมพล
3.เด็กชาย อนวัตร นวลงาม
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พงศธร สร้อยผาบ
2.เด็กหญิง ภัณทิรา ใจภักดี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ โสภาณโสม
2.เด็กหญิง สุพัตรา หันจัดการ
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ปัญญาวัฒน์ สีเยาะ
2.เด็กชาย รัฐภูมิ จันถา
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อนวัตร นวลงาม
2.เด็กชาย ศุภวัฒน์ พากุดเลาะ
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ทิวากร กองพิมพ์
2.เด็กชาย นราภรณ์ จำปา
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สิมมาทอง
2.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย คมชรัณ สิงห์แจ่ม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พงศกร โพธิ์ขาว
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ศศิทร สิมมาทอง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง วรรณิสา ศิรินู
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อชิระ โสดาดวง
2.เด็กชาย ศักดิ์ดา มีศรี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์วิลา
2.เด็กหญิง จิณณพัฒน์ คาระโก
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ณัฐวรรณ มีศรี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ทรายขาว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สัญชัย มีศรี
2.เด็กชาย นราภรณ์ จำปา
3.เด็กชาย เอกลักษณ์ สมทราย
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง นวพร ดิษฐประสพ
2.เด็กหญิง ภคนันท์ สนิทนอก
3.เด็กหญิง ศุภิสรา ลาธุลี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.