หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ยศกร ลีลา
2.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ใหญ่สูบ
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ทารักษ์
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ก่อสุข
2.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
3.เด็กหญิง ดอกเหมย กงล้อม
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แพงศรี
2.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
3.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พีรพล ศิริบูรณ์
2.เด็กชาย สราวุฒิ ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิรินภา พวงจำปา
3.เด็กหญิง อาราตรี สิ้นโศรก
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
2.เด็กหญิง ณัชชา ทาระวัน
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สรวิศ สีหาบุตร
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย บวรทัต สืบสำราญ
2.เด็กชาย จักรกฤษ ศิริบูรณ์
3.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วัศพล จูมครอง
2.เด็กชาย ปรีชา โสดา
3.เด็กชาย ธีรภัทร ทองเชื้อ
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วุฒิกานต์ บุญคำชู
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ วงตะลา
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
2.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุขพันธ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กิตตินัย พรหมจันทร์
2.เด็กชาย คณิน จันทสินธุ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ จูมครอง
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
3.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อนุสรณ์ สินธุโคตร
2.เด็กชาย ชานน กงล้อม
3.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ชุลิตา ดาวลาย
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย บรรพต พวงจำปา
2.เด็กชาย ขนิฐา เกษมสันต์
3.เด็กชาย วัชรพล แจ่มสงค์
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง สุจิตรา ศรีสมบูรณ์
2.เด็กหญิง โสรยา ศรีสมบูรณ์
3.เด็กหญิง อารียา มุดระดาษ
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นภัสสร กงล้อม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.