หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศรีจันทร์
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ พรหมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง บัณทิตา ศรีเมือง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ จีนะเจริญ
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน ออมชมภู
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธนากร คงคา
2.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อัครเดช คูณคง
2.เด็กชาย เจษฎา มารอด
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
2.เด็กชาย ทิวากร ลมพัด
3.เด็กชาย ชญานิน เพ็ญสุข
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ ทุยดอย
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชญานนท์ เพ็ญสุข
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สุวรรณ์
2.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จันจิราวรรณ ริปูเปือง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
2.เด็กหญิง เจนจิรา สีกะชา
3.เด็กหญิง กัลยาณี สิงห์ทอง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุธินันท์ บุตรศรีพันธ์
2.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
3.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ ศักดิ์จำปา
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย เอกรินทร์ มาศกุล
2.เด็กชาย วิทูรย์ แสงดาว
3.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูล
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ธารใส ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง สุจิตรา อินธิมาศ
3.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ภัชรา จันทรพูล
2.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อัฒจักร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.