หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กรวิชญ์ อนุสินธ์
2.เด็กชาย เด็กชายกรวิชญ์ บุญเชิญ
3.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
4.เด็กชาย บัณฑิต นะวะโลหะ
5.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ พันวิลัย
6.เด็กชาย เจฎศักดิ์ดา คำบาง
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชินวัตร บัวแก้ว
2.เด็กหญิง ชนิตา เกษาพันธ์
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง ทักษพร คำสิงห์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อติชาติ ธาตุทอง
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พันธ์วิไล
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธวัชชัย เสนคราม
2.เด็กหญิง นฤมล สีอุปัจชา
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ศุภพล บัวศรี
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กฤษฎา บุญเชิญ
2.เด็กชาย มหาสมุทร เสนคราม
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธนธัช บรรเทา
2.เด็กชาย ชัชพงค์ เสนคราม
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย ธนทร กันยา
2.เด็กหญิง วราภรณ์ ชินวงศ์
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันตี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง พิมพิศา พงษ์เกษ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ธนากานต์ อุทัย
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง พรนภัส บุญประวัติ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีสูงเนิน
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กีรติ ชินวงศ์
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุพัตรา ปุยวงค์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อนุชา ตุลาการ
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ทิพสมบัติ
2.เด็กชาย เด็กชายณัฏฐกร พงษ์เกษ
3.เด็กชาย พีระวัฒน์ แรมลี
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง เด็กหญิงจิรัชญา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง ธัญชนก อุตรักษ์
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา เพ็ชรอินทร์
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กีรติ ชิณวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.