หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ปทุมวรรณ ยาสาสัน
2.เด็กหญิง อัญณิสา ทองแท่ง
3.เด็กหญิง เกศรา จารนัย
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วิทวัส บุญธรรม
2.เด็กหญิง ประภัสสร เชตะวัน
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วุฒิภัทร รอดชมพุ
2.เด็กชาย เจษฏาภร ปรือทอง
3.เด็กชาย รัชชานนท์ คำกระจาย
4.เด็กชาย ณัฐภูมิ นันทะบุตร
5.เด็กชาย วันชัย หัตวงษ์
6.เด็กชาย ธีรชัย เพี้ยก่ำ
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ชำนิวัตร
2.เด็กหญิง เยาวเรศ สายเสนา
3.เด็กหญิง สุวิชาดา บุญพา
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง อรญา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ธนัญญา โสภาณะโสม
3.เด็กหญิง อารียา ดาวัลย์
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
2.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
2.เด็กหญิง กิตติยาภร สาสาย
3.เด็กหญิง นลพรรณ คำกระจาย
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุธิดา เผ่าหอม
2.เด็กหญิง พิยะดา พันธนู
3.เด็กหญิง รินลนี พูนมั่น
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ชลนภา สลับศรี
2.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
3.เด็กหญิง ภัทธิรานันท์ พันธนู
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภานุ ประเสริญพงษ์
2.เด็กหญิง ปาลิตา พูลทอง
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย มงคล จุลทัศน์
2.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วันชัย โชติเจริญ
2.เด็กหญิง โสมนภา นามะโร
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย นิวงษา
2.เด็กหญิง พรชิตา ปูสาเดช
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ภานุวัตร คำภา
2.เด็กชาย จาตุรงค์ มุ้ยแก้ว
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศรายุทธ ดอมไธสง
2.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ดนัย สมอาสา
2.เด็กชาย อนุชา นิยม
3.เด็กชาย วีระชัย พันธ์ศรี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังคำกลาง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ชำนิวัตร
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อานัส วันทนา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทมาศ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ฟ้ารฎา พุ่มจันทร์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จันดีบุตร
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง นภาพร พรมจันทร์
2.เด็กหญิง รัศมี โสดามรรค
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ญาสุมินทร์ พลชาลี
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ญาสุมินทร์ พลชาลี
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธีรภัทร เจียมใจ
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย วัรวัฒน์ ยอดวงษา
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุขศรี
3.เด็กชาย สุรดา เลขสันต์
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง นปภา นิวงษา
2.เด็กหญิง นภาลักษณ์ เรืองศิริ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.