หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
3.เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์เสน
4.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
5.เด็กหญิง วรรณภา วรรทวี
6.เด็กหญิง อังคณา วรรณคำ
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อาทร บุดระดาษ
2.เด็กหญิง วิชุดา ซุมซุย
3.เด็กหญิง พัชรมัย รองทอง
4.เด็กหญิง รุจิรา บุญพอ
5.เด็กหญิง หยดฝน พันธ์สว่าง
6.เด็กหญิง รุ่งวนันท์ สืบสิมมา
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อดิเทพ บำรุงกิจ
2.เด็กชาย อนันต์ บุญมาทน
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง นันทิยา มาลีหวล
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ พันธ์สว่าง
3.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อารยะ ว่องไว
2.เด็กชาย รัชชานนท์ บุญเย็น
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
2.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ แก้วอาษา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย จารุวัฒน์ คำแปร
2.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วงศธร บุตดีพงษ์
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยดะรุณ
2.เด็กหญิง จิราวรรณ หาลี
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย นราวิชญ พิมพ์ปัตน์
2.เด็กชาย ศุภโชค สุทธิพรม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ณัฐชาติ จันทร
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เจษฎา นาคินี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ปิยณัฐ สิงห์เสน
2.เด็กชาย ธนาลักษ์ กุลมาศ
3.เด็กชาย ภูธเรศ ไชยคุณ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศลิสา นวลจันทร์
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง น้ำตาล บุญลา
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วัรัญชนา พลชัย
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1.เด็กชาย วิชัยยุทธ โพธิ
2.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เม้าราษี
3.เด็กชาย พงศ์ภานุ มนตรี
4.เด็กชาย สุริยา อินพิมพ์
5.เด็กหญิง พรนภา กันยาสาย
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง อุบลวรรณ โจมสติ
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ โสภากุ
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ศรีบุญเรือง
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ อนุสินธ์
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง กัลยาวรรณ์ คำสันกอง
2.เด็กหญิง สุพิชา พานจำนงค์
3.เด็กหญิง อรัสยา รองทอง
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุพรรษา แววดี
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.