หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1.เด็กชาย นรวิทย์ แก้วไพรวัน
2.เด็กหญิง กำไลหยก มะโนรัตน์
3.เด็กหญิง ชญาดา คูหา
4.เด็กหญิง พิรดา อุนาบุตร
5.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพย์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วีรพัฒน์ วงทวี
2.เด็กหญิง ณัฐตยา ไชยขันตรี
3.เด็กหญิง วิระดา มะโนรัตน์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
2.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศักดิธัช กันโท
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ อินธิมาศ
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำดี
2.เด็กชาย ธนากร จุลหอม
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สรไกร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ทิชาวดี จันทร์พวง
2.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อานนท์ เลิกสว่าง
2.เด็กหญิง สิริมา บุญจันทร์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง อรจิรา ชิณวงค์
2.เด็กหญิง ขนิษฐา เจียนโพธิ์
3.เด็กหญิง ภัทรวตรี เวียงคำ
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพย์
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อิสระพงศ์ เเสนบุราณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.