หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธาวิน สาลีมี
2.เด็กหญิง กัลยา เชื้อบัณฑิต
3.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
4.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
5.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงศ์
6.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ โลนะจิตร
2.เด็กชาย บัญญวัต ทารักษ์
3.เด็กชาย กิตติคุณ อริกุล
4.เด็กชาย เสถียร สุจิโพธิ์
5.เด็กหญิง นันท์นภัส สามสี
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุทธิพร ภาคแก้ว
2.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เอกพจน์ โจมสติ
2.เด็กชาย อดุลวิทย์ จันทา
3.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรหมทา
5.เด็กชาย ศรวุฒิ โจมสติ
6.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นันท์นภัส สามสี
2.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
3.เด็กหญิง สุภาพร ศรีลาเพชร
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ณัจพล จันทสินร์
2.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ภัทรกร แววดี
2.เด็กหญิง วิริดา เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง วิช์สุดา ไชยทุม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
2.เด็กหญิง อริสรา ภูมีรักษ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
2.เด็กชาย การต์ตะวัน พรมมา
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สุริยันต์ นิลขาว
2.เด็กหญิง เมฆลา ตันโยธา
3.เด็กหญิง อุมาพร นิลขาว
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ปัญญวัต ทารักษ์
2.เด็กชาย สุพล คำมาโฮม
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
2.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จตุพร ลาธุลี
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ปฏิณญา พลเยี่ยม
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ โลนะจิตร
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วันทนีย์ สีดาแก้ว
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.