หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วันชนะ คงปั้น
2.เด็กชาย สงกรานต์ จันทร์ต๊ะคำ
3.เด็กหญิง ยี่ญฐา เขียววิลัย
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง อิสราภรณ์ น้ำคำ
2.เด็กหญิง ยีญฐา เขียววิลัย
3.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปั้นโต
2.เด็กหญิง นันธิยา ขืนจันทร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กิตติคุณ หันจัดการ
2.เด็กหญิง อภิชญา กันทะวงษ์
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
2.เด็กชาย สิทธินันท์ ลีลาศ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ลีลาศ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เนตรติพงษ์ บรเพชร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธวัชชัย จันที
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กิตติคุณ หันจัดการ
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สงกรานต์ จันทร์ต๊ะคำ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จิราพร เย็นรัมย์
2.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ลีลาศ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปั้นโต
3.เด็กหญิง นันทิยา ปิ่มจันทร์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วันชนะ คงปั้น
2.เด็กชาย รัฐพงษ์ นิยม
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ใจดี
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กิตติคุณ หันจัดการ
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ชยวัศ แก้วคำปอด
2.เด็กชาย นิพพิซฌ์ ลีลาศ
3.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ จีนเกิด
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ขันติเขต มาลี
2.เด็กหญิง ศุกัญญา นารินทร์
3.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง จิราพร เย็นรัมย์
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ใจดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.