หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ผลชนะเลิศแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนบ้านกันจาน [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สายฟ้า
2.เด็กหญิง กอบกาญจน์ อ่อนยอง
1.นาย นราสิทธิ์ อุตราช
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล คำภา
2.เด็กหญิง ศศิวิมล สมเพ็ชร
3.เด็กหญิง ปวีดา จำปาแก้ว
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง

2. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิสา ศิรินู 1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊

3. โรงเรียนบ้านขนุน [ 17 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา สาบาล
2.เด็กชาย ชนกนันท์ อุรัญ
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ ขันธงัด
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นางสาว วนิดา มะลัย
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชนะวงษ์
2.เด็กหญิง วาสนา อาจดวงดี
3.เด็กหญิง เปรมสุดา คล่องแคล่ว
4.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
5.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
6.เด็กหญิง นันฑิตา บุญขาว
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3.นาง อุบล บุญเริ่ม
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
2.เด็กหญิง จุฑามาศ เขตคาม
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
2.เด็กหญิง ดาวเรือง ชุ่มเย็น
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติพร ในทอง
2.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
3.เด็กหญิง อรอนงค์ แก้วมีศรี
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนันธร เทศมาส
2.เด็กชาย ประเสริฐ กิรหัส
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ คำจันทร์
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
2.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
109
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ สุวรรณเวช
2.เด็กชาย ฟ้าใส มีศรี
3.เด็กหญิง สุนันทา นิวาส
1.นาย ประนอม เจริญสุข
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวินท์ คำจันทร์
2.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย สมาน บุญรักษา
233
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครเดช พลวาปี 1.นาย กำเกิง สว่างสุข
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขวัญชัย เจริญสุข 1.นาย ประนอม เจริญสุข
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ แช่มชื่น 1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิรักษ์ นิวาส 1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา 1.นางสาว วนิดา มะลัย
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐฐา นิวาส 1.นาง อุบล บุญเริ่ม
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชชุดา นิวาส 1.นางสาว สุพัฒน์ตรา คำจันทร์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ตุ่นคำ
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโคตร
3.เด็กหญิง นริญญา สุขสงวน
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พนิดา ทัยอ่อน 1.นาย กำพล ยิ้มเกิด

4. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ทองเชื้้อ
2.เด็กหญิง ศศิวมล จันทร
1.นางสาว วรวิทยา คำศรี
2.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต สอนไชยญาติ
2.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ กินร
1.นางสาว วรวิทยา คำศรี
2.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภูษณิศา ทวนเงิน
2.เด็กหญิง ภูริชญา แถมวงศ์
3.เด็กหญิง ภาวิณี แก้วภักดี
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง 1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม
2.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว
3.เด็กชาย เทอดเกียรติ สีมาลา
4.เด็กชาย ไชยวัฒน์ เมาลีชาติ
5.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
6.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
7.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
8.เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์สุวรรณ
9.เด็กหญิง วัชรีวรรณ จันทร
10.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น

5. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐิดา ทาเพียรทุ
2.เด็กหญิง ลิลลิณี ศรีแก้ว
3.เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวคำ
1.นางสาว อรอุมา ศิลาเพชร
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ โสสีสุข
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขันทวี
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นาง นันทพร เสนสม

6. โรงเรียนบ้านตาเครือ [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

7. โรงเรียนบ้านโตนด [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรัณยา ทองยืน
2.เด็กหญิง เพียงตา อุดหนุน
3.เด็กหญิง พัชรพร สมสนุก
4.เด็กหญิง อินทิรา พาคำสุข
5.เด็กหญิง อริสรา สารภาพ
6.เด็กหญิง สุภาพร รัตนวัน
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์

8. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [ 4 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมวงษา
2.เด็กหญิง บัวหลัน จันถอด
3.เด็กหญิง พรวรรณ พันวิไล
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรพัชร ใจประเสริฐ 1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพล ขันตรี
2.เด็กชาย ทัศนา ขันตรี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศวะ สุวรรณ์ 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์

9. โรงเรียนบ้านนาขนวน [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

10. โรงเรียนบ้านนารังกา [ 4 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ กันวิเศษ
2.เด็กหญิง จันทกาญท์ พึงแสงสุวรรณ
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิธิวัฒน์ โสชะดา 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร ดวงคูสัน 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ห้องแซง 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา

11. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

12. โรงเรียนบ้านโนนงาม [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขันติเขต มาลี
2.เด็กหญิง ศุกัญญา นารินทร์
3.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
1.นางสาว นัถลิกา จันทร์เกษ
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี

13. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [ 7 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ โลนะจิตร
2.เด็กชาย บัญญวัต ทารักษ์
3.เด็กชาย กิตติคุณ อริกุล
4.เด็กชาย เสถียร สุจิโพธิ์
5.เด็กหญิง นันท์นภัส สามสี
1.นางสาว นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง
2.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกพจน์ โจมสติ
2.เด็กชาย อดุลวิทย์ จันทา
3.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรหมทา
5.เด็กชาย ศรวุฒิ โจมสติ
6.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
2.เด็กหญิง อริสรา ภูมีรักษ์
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
89.12
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
2.เด็กชาย การต์ตะวัน พรมมา
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญวัต ทารักษ์
2.เด็กชาย สุพล คำมาโฮม
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปฏิณญา พลเยี่ยม 1.นาย ประยูร กิ่งมณี
335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ 1.นาย ประยูร กิ่งมณี

14. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง 1.นาย ประมวล เกรินเกริก

15. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [ 10 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทร บุดระดาษ
2.เด็กหญิง วิชุดา ซุมซุย
3.เด็กหญิง พัชรมัย รองทอง
4.เด็กหญิง รุจิรา บุญพอ
5.เด็กหญิง หยดฝน พันธ์สว่าง
6.เด็กหญิง รุ่งวนันท์ สืบสิมมา
1.นาย วุฒินันท์ บุสภาค
2.นางสาว ลัดดา จันทร์พูล
3.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
17
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเทพ บำรุงกิจ
2.เด็กชาย อนันต์ บุญมาทน
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิยา มาลีหวล
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ พันธ์สว่าง
3.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
1.นางสาว นัยนา นีระเสน
2.นาง จิราพร แพงยา
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
2.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ แก้วอาษา
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยดะรุณ
2.เด็กหญิง จิราวรรณ หาลี
1.นางสาว วันเพ็ญ มณีวรรณ
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐชาติ จันทร 1.นาง นภาพร ภาษาพรม
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยณัฐ สิงห์เสน
2.เด็กชาย ธนาลักษ์ กุลมาศ
3.เด็กชาย ภูธเรศ ไชยคุณ
1.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
2.นาง นภาพร ภาษาพรม
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำตาล บุญลา 1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ 1.นาง จิราพร แพงยา
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชัยยุทธ โพธิ
2.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เม้าราษี
3.เด็กชาย พงศ์ภานุ มนตรี
4.เด็กชาย สุริยา อินพิมพ์
5.เด็กหญิง พรนภา กันยาสาย
1.นาย วุฒินันท์ บุสภาค
2.นางสาว นิตยา บุญสิม

16. โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง [ 9 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรญา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ธนัญญา โสภาณะโสม
3.เด็กหญิง อารียา ดาวัลย์
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
2.เด็กหญิง กิตติยาภร สาสาย
3.เด็กหญิง นลพรรณ คำกระจาย
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนภา สลับศรี
2.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
3.เด็กหญิง ภัทธิรานันท์ พันธนู
1.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
2.นาง มยุรี แสนเลิง
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนัย สมอาสา
2.เด็กชาย อนุชา นิยม
3.เด็กชาย วีระชัย พันธ์ศรี
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อานัส วันทนา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทมาศ
1.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภาพร พรมจันทร์
2.เด็กหญิง รัศมี โสดามรรค
1.นาง มยุรี แสนเลิง
333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาสุมินทร์ พลชาลี 1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์
500
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาสุมินทร์ พลชาลี 1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์
507
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร เจียมใจ 1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์

17. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา ตุลาการ 1.นาง พรทิพา สุทนต์

18. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ พรหมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง บัณทิตา ศรีเมือง
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
2.เด็กชาย ทิวากร ลมพัด
3.เด็กชาย ชญานิน เพ็ญสุข
1.นาย ณัฐธพงษ์ รัตนะ
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัชรา จันทรพูล
2.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อัฒจักร์
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์

19. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [ 8 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกร ลีลา
2.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ใหญ่สูบ
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ทารักษ์
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ก่อสุข
2.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
3.เด็กหญิง ดอกเหมย กงล้อม
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แพงศรี
2.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
3.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิรินภา พวงจำปา
3.เด็กหญิง อาราตรี สิ้นโศรก
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง ลำดวน ไชยโยธา
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา 1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิกานต์ บุญคำชู 1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี 1.นาย เสมียน ละเลิศ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุสรณ์ สินธุโคตร
2.เด็กชาย ชานน กงล้อม
3.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.