หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 89.12 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
2.เด็กชาย การต์ตะวัน พรมมา
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขนุน 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กวินท์ คำจันทร์
2.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย สมาน บุญรักษา
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปัญญวัต ทารักษ์
2.เด็กชาย สุพล คำมาโฮม
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ โลนะจิตร
2.เด็กชาย บัญญวัต ทารักษ์
3.เด็กชาย กิตติคุณ อริกุล
4.เด็กชาย เสถียร สุจิโพธิ์
5.เด็กหญิง นันท์นภัส สามสี
1.นางสาว นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง
2.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
2.เด็กหญิง อริสรา ภูมีรักษ์
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนกฤต สอนไชยญาติ
2.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ กินร
1.นางสาว วรวิทยา คำศรี
2.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยดะรุณ
2.เด็กหญิง จิราวรรณ หาลี
1.นางสาว วันเพ็ญ มณีวรรณ
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จิรพัชร ใจประเสริฐ 1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วุฒิกานต์ บุญคำชู 1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐชาติ จันทร 1.นาง นภาพร ภาษาพรม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วรรณิสา ศิรินู 1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อานัส วันทนา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทมาศ
1.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อิทธิพล ขันตรี
2.เด็กชาย ทัศนา ขันตรี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นภาพร พรมจันทร์
2.เด็กหญิง รัศมี โสดามรรค
1.นาง มยุรี แสนเลิง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ภูษณิศา ทวนเงิน
2.เด็กหญิง ภูริชญา แถมวงศ์
3.เด็กหญิง ภาวิณี แก้วภักดี
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุสรณ์ สินธุโคตร
2.เด็กชาย ชานน กงล้อม
3.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปิยณัฐ สิงห์เสน
2.เด็กชาย ธนาลักษ์ กุลมาศ
3.เด็กชาย ภูธเรศ ไชยคุณ
1.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
2.นาง นภาพร ภาษาพรม
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปฏิณญา พลเยี่ยม 1.นาย ประยูร กิ่งมณี
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ญาสุมินทร์ พลชาลี 1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ 1.นาย ประยูร กิ่งมณี
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนารังกา 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นิธิวัฒน์ โสชะดา 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ แช่มชื่น 1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิศวะ สุวรรณ์ 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง 1.นาย ประมวล เกรินเกริก
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง น้ำตาล บุญลา 1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง 1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย อภิรักษ์ นิวาส 1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ 1.นาง จิราพร แพงยา
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุชา ตุลาการ 1.นาง พรทิพา สุทนต์
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา 1.นางสาว วนิดา มะลัย
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขนุน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐฐา นิวาส 1.นาง อุบล บุญเริ่ม
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิชชุดา นิวาส 1.นางสาว สุพัฒน์ตรา คำจันทร์
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พนิดา ทัยอ่อน 1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนารังกา 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ภัทราพร ดวงคูสัน 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนารังกา 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ห้องแซง 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม
2.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว
3.เด็กชาย เทอดเกียรติ สีมาลา
4.เด็กชาย ไชยวัฒน์ เมาลีชาติ
5.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
6.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
7.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
8.เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์สุวรรณ
9.เด็กหญิง วัชรีวรรณ จันทร
10.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิชัยยุทธ โพธิ
2.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เม้าราษี
3.เด็กชาย พงศ์ภานุ มนตรี
4.เด็กชาย สุริยา อินพิมพ์
5.เด็กหญิง พรนภา กันยาสาย
1.นาย วุฒินันท์ บุสภาค
2.นางสาว นิตยา บุญสิม
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโตนด 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศรัณยา ทองยืน
2.เด็กหญิง เพียงตา อุดหนุน
3.เด็กหญิง พัชรพร สมสนุก
4.เด็กหญิง อินทิรา พาคำสุข
5.เด็กหญิง อริสรา สารภาพ
6.เด็กหญิง สุภาพร รัตนวัน
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 84.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เอกพจน์ โจมสติ
2.เด็กชาย อดุลวิทย์ จันทา
3.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรหมทา
5.เด็กชาย ศรวุฒิ โจมสติ
6.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิรินภา พวงจำปา
3.เด็กหญิง อาราตรี สิ้นโศรก
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง ลำดวน ไชยโยธา
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชลนภา สลับศรี
2.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
3.เด็กหญิง ภัทธิรานันท์ พันธนู
1.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
2.นาง มยุรี แสนเลิง
42 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนารังกา 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภินันท์ กันวิเศษ
2.เด็กหญิง จันทกาญท์ พึงแสงสุวรรณ
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อดิเทพ บำรุงกิจ
2.เด็กชาย อนันต์ บุญมาทน
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกันจาน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สายฟ้า
2.เด็กหญิง กอบกาญจน์ อ่อนยอง
1.นาย นราสิทธิ์ อุตราช
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
2.เด็กหญิง จุฑามาศ เขตคาม
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
46 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ พรหมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง บัณทิตา ศรีเมือง
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
47 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
2.เด็กหญิง ดาวเรือง ชุ่มเย็น
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ยศกร ลีลา
2.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ใหญ่สูบ
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ทารักษ์
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ก่อสุข
2.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
3.เด็กหญิง ดอกเหมย กงล้อม
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เจษฎา สาบาล
2.เด็กชาย ชนกนันท์ อุรัญ
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ ขันธงัด
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นางสาว วนิดา มะลัย
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขนุน 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชนะวงษ์
2.เด็กหญิง วาสนา อาจดวงดี
3.เด็กหญิง เปรมสุดา คล่องแคล่ว
4.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
5.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
6.เด็กหญิง นันฑิตา บุญขาว
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3.นาง อุบล บุญเริ่ม
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อาทร บุดระดาษ
2.เด็กหญิง วิชุดา ซุมซุย
3.เด็กหญิง พัชรมัย รองทอง
4.เด็กหญิง รุจิรา บุญพอ
5.เด็กหญิง หยดฝน พันธ์สว่าง
6.เด็กหญิง รุ่งวนันท์ สืบสิมมา
1.นาย วุฒินันท์ บุสภาค
2.นางสาว ลัดดา จันทร์พูล
3.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แพงศรี
2.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
3.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
54 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นันทิยา มาลีหวล
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ พันธ์สว่าง
3.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
1.นางสาว นัยนา นีระเสน
2.นาง จิราพร แพงยา
55 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐิดา ทาเพียรทุ
2.เด็กหญิง ลิลลิณี ศรีแก้ว
3.เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวคำ
1.นางสาว อรอุมา ศิลาเพชร
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อรญา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ธนัญญา โสภาณะโสม
3.เด็กหญิง อารียา ดาวัลย์
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
57 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
2.เด็กหญิง กิตติยาภร สาสาย
3.เด็กหญิง นลพรรณ คำกระจาย
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
2.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ แก้วอาษา
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขนุน 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ฐิติพร ในทอง
2.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
3.เด็กหญิง อรอนงค์ แก้วมีศรี
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ภัชรา จันทรพูล
2.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อัฒจักร์
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
61 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านขนุน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ตุ่นคำ
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโคตร
3.เด็กหญิง นริญญา สุขสงวน
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
62 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนงาม 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ขันติเขต มาลี
2.เด็กหญิง ศุกัญญา นารินทร์
3.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
1.นางสาว นัถลิกา จันทร์เกษ
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขนุน 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชนันธร เทศมาส
2.เด็กชาย ประเสริฐ กิรหัส
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ คำจันทร์
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
2.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ สุวรรณเวช
2.เด็กชาย ฟ้าใส มีศรี
3.เด็กหญิง สุนันทา นิวาส
1.นาย ประนอม เจริญสุข
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
65 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สราวุฒิ ทองเชื้้อ
2.เด็กหญิง ศศิวมล จันทร
1.นางสาว วรวิทยา คำศรี
2.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขนุน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อัครเดช พลวาปี 1.นาย กำเกิง สว่างสุข
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา 1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขนุน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ขวัญชัย เจริญสุข 1.นาย ประนอม เจริญสุข
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี 1.นาย เสมียน ละเลิศ
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
2.เด็กชาย ทิวากร ลมพัด
3.เด็กชาย ชญานิน เพ็ญสุข
1.นาย ณัฐธพงษ์ รัตนะ
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
71 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมวงษา
2.เด็กหญิง บัวหลัน จันถอด
3.เด็กหญิง พรวรรณ พันวิไล
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
72 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านซะวาซอ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ โสสีสุข
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขันทวี
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นาง นันทพร เสนสม
73 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันจาน 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพล คำภา
2.เด็กหญิง ศศิวิมล สมเพ็ชร
3.เด็กหญิง ปวีดา จำปาแก้ว
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
74 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ดนัย สมอาสา
2.เด็กชาย อนุชา นิยม
3.เด็กชาย วีระชัย พันธ์ศรี
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
75 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ญาสุมินทร์ พลชาลี 1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์
76 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรภัทร เจียมใจ 1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.