หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านโตนด
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
นาง พะเยาว์    มีชื่อ
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
นาง จิตรตะนา    บุบผาพรหม
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
นาย ขรรค์ชัย    ศิลางัด
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
นาย ขรรค์ชัย    ศิลางัด
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
นาย ขรรค์ชัย    ศิลางัด
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
นาย ขรรค์ชัย    ศิลางัด
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
นาง นวลจันทร์    ศิลางัด
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
นางสาว สุภาวดี    แอ่งสุข
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
นางสาว ภาวดี    แอ่งสุข
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
นาง อุไร    พลศรีราช
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
นาง อุไร    พลศรีราช
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
นางสาว ทวีทรัพย์    อ้อมชมพู
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
นางสาว ทวีทรัพย์    อ้อมชมพู
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นาง ธัญสุตา    นิลดวงดี
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
นาง สองเมือง    เหลาสิงห์
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นาง ธัญสุตา    นิลดวงดี
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
นาง สองเมือง    เหลาสิงห์
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง นวลจันทร์    ศิลางัด
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง สองเมือง    เหลาสิงห์
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
นาง สองเมือง    เหลาสิงห์
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นางสาว ทวีทรัพย์    อ้อมชมพู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.