หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
นาง สุปราณี    พิทักษ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
นาง ธัญญาภรณ์    ไชยโคตร
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
นาง จำนอง    โพธิ์ขาว
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
นาง จำนอง    โพธิ์ขาว
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
นาย บรรยาย    หงษาล้วน
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
นาย ณัฐวัฒน์    วรรณจู
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
นาย ณัฐวัฒน์    วรรณจู
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นาง สุภัคตรา    วรรณจู
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นาง สุภัคตรา    วรรณจู
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
นาย สุวรรณ    โพธิ์ขาว
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
นาย สุวรรณ    โพธิ์ขาว
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย สุวรรณ    โพธิ์ขาว
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย สุวรรณ    โพธิ์ขาว
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
นางสาว จันทร์ตรี    ทองมั่น
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นางสาว จันทร์ตรี    ทองมั่น
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
นางสาว จันทร์ตรี    ทองมั่น
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
นางสาว จันทร์ตรี    ทองมั่น
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
นางสาว จันทร์ตรี    ทองมั่น
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
นางสาว จันทร์ตรี    ทองมั่น
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง ธัญญาภรณ์    ไชยโคตร
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นาย ณัฐวัฒน์    วรรณจู
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
นาย สุวรรณ    โพธิ์ขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.