หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
นาง ศิริรัตน์    วงศ์บุดดี
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
นาย ธนูศักดิ์    แก้วกัณหา
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
นาย ธนูศักดิ์    แก้วกัณหา
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
นาย ธนูศักดิ์    แก้วกัณหา
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
นาย ธนูศักดิ์    แก้วกัณหา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
นางสาว สุรัตติยา    ปานจันดี
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
นางสาว สุรัตติยา    ปานจันดี
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
นาง มยุรี    แสนเลิง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
นาย สุพัฒน์    โจระสา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
นาย สุพัฒน์    โจระสา
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
นาย อุทิศ    จันทร์เขียว
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
นางสาว ภัทราภรณ์    ฝังนิล
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
นางสาว จุฑารัตน์    ก้อนบุญ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
นาง สุนทรี    จันทร์เขียว
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นาง สุนทรี    จันทร์เขียว
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
นาง สุนทรี    จันทร์เขียว
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
นาง สุนทรี    จันทร์เขียว
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
นาง ชลธิกาญจน์    ขำคมธนกิตติ์
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
นางสาว รัตน์ดา    เนียมมูล
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
นางสาว รัตน์ดา    เนียมมูล
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นางสาว สุกัญญา    อัตพงษ์
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นางสาว สุกัญญา    อัตพงษ์
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
นางสาว ยุวดี    วงศ์ทอง
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
นางสาว ยุวดี    วงศ์ทอง
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง รัชนี    ชัยรักษ์
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง ยุวดี    วงศ์ทอง
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นางสาว ยุวดี    วงศ์ทอง
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นาง ชลธิกาญจ์    ขำคมธนกิตติ์
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
นาง ชลธิกาญจ์    ขำคมธนกิตติ์
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
นาง รัชนี    ชัยรักษ์
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
นาย สายัญ    อำนวยโภชน์
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
นาง รัชนี    ชัยรักษ์
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
นางสาว รัตน์ดา    เนียมมูล
44 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
นางสาว ยุวดี    วงศ์ทอง
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
นางสาว ภัทราภรณ์    ฝังนิล
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
นางสาว ภัทราภรณ์    ฝังนิล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.