หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกันจาน 0020 20 4 38 21
2 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 0028 18 11 34 26
3 โรงเรียนบ้านขนุน 0031 51 48 100 78
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 0049 32 22 75 37
5 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 0054 12 2 25 19
6 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0073 17 19 29 24
7 โรงเรียนบ้านโตนด 0084 13 21 27 19
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 0089 25 18 50 26
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน 0095 15 36 36 21
10 โรงเรียนบ้านนารังกา 0097 18 19 32 27
11 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0102 14 8 26 21
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0103 19 11 35 22
13 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 0110 23 33 46 34
14 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0111 16 21 27 18
15 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0157 24 5 54 39
16 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 0162 26 47 60 40
17 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 0190 20 46 36 26
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0195 18 15 38 29
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 0196 22 16 48 37
รวม 412 402 819 565  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.